Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Przedstawiciel Wydawcy

Przedstawiciel Wydawcy
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce
dr Mirosław Rosak
Członek Zarządu OTN - Sekretarz Naukowy Wydawnictwa Jednostka Naukowa Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000466183
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
466183

Your IP: 3.236.82.241
11-04-2021 16:50

Statut

Rozdział IV - Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa

§ 25
Władzami Towarzystwa są:
1.    Walne Zgromadzenie
2.    Zarząd
3.    Prezydium


 § 26
Organami kontroli wewnętrznej w Towarzystwie są:
1.    Komisja Rewizyjna
2.    Sąd Koleżeński


§ 27
Kadencja władz i organów kontrolnych Towarzystwa trwa cztery lata.


§ 28
Jeżeli szczególne postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności ½ członków uprawnionych do głosowania.


§ 29
1.    Wybory do wszystkich władz i organów kontrolnych odbywają się w głosowaniu tajnym chyba, że większość opowie się za głosowaniem jawnym.
2.    W razie zdekompletowania w trakcie kadencji składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mają one prawo uzupełniania składów, zwykłą większością głosów, spośród grona członków zwyczajnych na wniosek członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3.    Liczba członków władz i organów kontrolnych pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4.    Władze i organy kontrolne mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka z powodu jego bezczynności.
5.    W przypadku zdekompletowania składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego przekraczającego połowę liczby członków, Zarząd lub organ nadzorujący zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie 3 miesięcy od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.


§ 30
Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest władne do podjęcia uchwał: w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania- o ile nie postanowią one inaczej.


§ 31
1.    Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze odbywa się co cztery lata.
2.    O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.
3.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.


§ 32
1.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na zasadach określonych dla zwyczajnych zgromadzeń.
2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie:
- uchwały Zarządu, lub:
- pisemnego żądania 1/10 liczby członków zwyczajnych Towarzystw,
- wniosku Komisji Rewizyjnej,
- organu nadzorującego.
3.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie 30. dni od daty otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.


§ 33
1.    W walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Towarzystwa.
2.    Z głosem doradczym mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu:
- członkowie korespondenci,
- członkowie wspierający,
- osoby zaproszone przez Zarząd.


§ 34
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.    Uchwalanie kierunków i programów działania Towarzystwa.
2.    Uchwalanie zmian Statutu, rozwiązania Towarzystwa i zasad rozdysponowania majątku.
3.    Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
4.    Ocena działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
5.    Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi.
6.    Nadawanie godności członka honorowego.
7.    Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach wykluczenia z Towarzystwa.
8.    Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
9.    Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Towarzystwa.


§ 35
1.    Kandydaturę prezesa proponują delegaci.
2.    W razie większej liczby kandydatów ogłasza się wybory tajne.
3.    W razie śmierci, rezygnacji lub bezczynności prezesa wyboru do czasu Walnego Zgromadzenia dokonuje Zarząd.


§ 36
1.    Zarząd Towarzystwa składa się z 15-25 członków.
2.    Zarząd wybiera 7-9 osobowe Prezydium.
3.    Prezydium składa się z:
- prezesa,
- do trzech wiceprezesów,
- sekretarza,
- skarbnika,
- oraz 2 – 4 członków.
4.    Kandydatury członków Prezydium proponuje prezes.
5.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
6.    W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu sprawami Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu, które zbiera się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
7.    Członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.


§ 37
Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami, a w szczególności:
1.    Zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przedstawianie mu wymaganych statutem informacji i dokumentów.
2.    Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3.    Ustalanie okresowych planów pracy zapewniających realizację programów przyjętych przez Walne Zgromadzenie.
4.    Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych i sprawozdań finansowych Towarzystwa, zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
5.    Uchwalanie wysokości i zasad podziału składek członkowskich.
6.    Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
7.    Angażowanie i zwalnianie pracowników. Umowy o pracę w imieniu Zarządu, zawiera i rozwiązuje, prezes Zarządu.
8.    Organizowanie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej Towarzystwa, prowadzenie księgi prac naukowych i popularno-naukowych podjętych przez Towarzystwo, prowadzenie kroniki działalności Towarzystwa.
9.    Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich:
- w sprawach przyjęć członków zwyczajnych,
- w sprawach wykluczeń,
- w sprawie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
- w sprawie uznania członków korespondentów.
10.    Podejmowanie uchwał i wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych, regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność Towarzystwa zgodnie z regulaminem pracy Zarządu.
11.    Powoływanie Komisji i sekcji specjalistycznych.
12.    Podejmowanie decyzji zmierzających do osiągnięcia celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa. Rozpatrywanie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
13.     Rozpatrywanie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.


§ 38
1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza, wybieranych spośród członków Komisji na pierwszym posiedzeniu, które musi odbyć się w terminie do 7 dni od Walnego Zgromadzenia.
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym,
3.    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie działalności Towarzystwa—statutowej, organizacyjnej i finansowej,
- występowanie do zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądanie składania wyjaśnień,
-składania sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu o stanie gospodarki i działalności Zarządu, a także stawianie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4.    Komisja Rewizyjna powinna kontrolować działalność Towarzystwa w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
5.    Komisja dla wypełnienia swych zadań może powoływać biegłych rewidentów i ekspertów.
6.    Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.


§ 39
1.    Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2.    Sąd Koleżeński wybiera na pierwszym posiedzeniu, które musi odbyć się w terminie do 7 dni od Walnego Zgromadzenia, spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3.    Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania zasad współżycia oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.
4.    Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd
5.    Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
6.    Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie,
b) zawieszenie w prawach członka na okres 6-miesięcy do 2 lat,
c) wykluczenie.
7.    Od kary upomnienia i zawieszenia przysługuje członkowi odwołanie się do Zarządu, a kary wykluczenia za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.
8.    W umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków .

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.