Adres redakcji

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
07-410 Ostrołęka
ul. Traugutta 9A
tel. 0 29 764 59 80
www.otn.ostroleka.pl
e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Przedstawiciel Wydawcy

Przedstawiciel Wydawcy
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce
dr Mirosław Rosak
Członek Zarządu OTN - Sekretarz Naukowy Wydawnictwa Jednostka Naukowa Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

e-mail: otn.ostroleka@o2.pl

Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) stosowane w Wydawnictwie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Adama Chętnika – Zeszyty Naukowe.

Czytaj więcej ....

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w Wydawnictwie Naukowym OTN w Ostrołęce jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce.

Czytaj więcej ....

Polecamy

Licznik odwiedzin

000466183
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
0
0
0
0
466183

Your IP: 3.236.82.241
11-04-2021 16:34

Statut

Rozdział III - Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11
1.    Członkami Towarzystwa mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i osoby prawne z zastrzeżeniami wynikającymi z Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2.    Osoby prawne mogą być jedynie wspierającymi członkami Towarzystwa.


§ 12
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
- zwyczajnych,
- honorowych,
- korespondentów,
- wspierających.


§ 13
1.    Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletni obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który zna i uznaje Statut Towarzystwa oraz wnosi stosowne składki członkowskie.
2.    Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec zamieszkały w Polsce lub za granicą, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich i zawartych w niniejszym statucie.


§ 14
Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Towarzystwa po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej.


§ 15
1.    Członkiem honorowym może być osoba, zasłużona (która położyła wybitne zasługi) dla nauki, rozwoju społeczno-gospodarczego regionu kurpiowskiego lub przyczyniająca się w istotny sposób do realizacji celów Towarzystwa.
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów.


§ 16
1.    Członkiem korespondentem może być osoba zamieszkująca w kraju lub za granicą, która czynnie współpracuje z Towarzystwem w realizacji jego celów.
2.    Członków korespondentów ustanawia Zarząd na wniosek zainteresowanego.


§ 17
1.    Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która wspiera cele Towarzystwa i zadeklaruje określoną składkę.
2.    Członków wspierających ustanawia Prezydium Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.


§ 18
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1.    Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa.
2.    Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów Towarzystwa.
3.    Oceniać działalność Towarzystwa i jego władz oraz zgłaszać swoje wnioski i postulaty, żądać odpowiedzi.
4.    Korzystać z materiałów naukowych i urządzeń Towarzystwa.
5.    Zgłaszać zarządowi kandydatów na członków honorowych i korespondentów.
6.    Uczestniczyć w wykładach, odczytach i innych formach działalności oświatowo-naukowej organizowanych przez Towarzystwo.
7.    Publikować swoje prace naukowe i popularyzatorskie na łamach wydawnictw Towarzystwa.
8.    Odwoływać się do decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.


§ 19
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
1.    Popierać cele Towarzystwa i brać czynny udział w ich realizacji.
2.    Wykonywać przyjęte dobrowolnie lub nałożone przez Zarząd zadania.
3.    Propagować i rozpowszechniać wydawnictwa Towarzystwa.
4.    Opłacać regularnie składki członkowskie.
5.    Przekazywać nieodpłatnie po jednym egzemplarzu swoich prac.
6.    Stać na straży dobrego imienia Towarzystwa, ochraniać mienie Towarzystwa jako wspólne dobro wszystkich jego członków.


§ 20
Członkowie wspierający są uprawnieni do:
1.    Współdziałania w rozwijaniu badań naukowych prowadzonych przez Towarzystwo, a w szczególności dla potrzeb rozwoju społeczno -gospodarczego regionu kurpiowskiego i miasta Ostrołęki.
2.    Udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa osobiście lub za pośrednictwem swego przedstawiciela z głosem doradczym bez prawa głosowania.
3.    Bezpłatnego nabywania sprawozdań i biuletynów Towarzystwa oraz korzystania z poradnictwa.
4.    Nabywania po cenach zniżonych, według zasad określonych przez Zarząd, wydawnictw Towarzystwa.

§ 21
Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:
1.    Śmierci członka – osoby fizycznej lub rozwiązania się członka – osoby prawnej.
2.    Rozwiązania się Towarzystwa.
3.    Pisemnego zgłoszenia rezygnacji z członkostwa w Towarzystwie.
4.    Wykluczenia.


§ 22
Wykluczenia członka Towarzystwa dokonuje Zarząd na wniosek Sądu Koleżeńskiego i może ono nastąpić w przypadku:
1.    Nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres ponad jednego roku.
2.    Niewypełnienia przyjętych dobrowolnie lub nałożonych przez Zarząd zadań oraz działania na szkodę Towarzystwa.
3.    Popełnienia czynu powodującego utratę praw publicznych.


§ 23
1.    Członek wykluczony z Towarzystwa ma prawo odwołać się do uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni.
2.    Walne Zgromadzenie rozstrzyga odwołanie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.


§ 24
Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osoby, która została wykluczona z Towarzystwa, może nastąpić po upływie 2 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu.

Zeszyty Naukowe OTN

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki oraz problematyki społeczno-ekonomicznej.

Zeszyty Naukowe OTN są czasopismem recenzowanym.

Czytaj więcej

Rapidus - system antyplagiatowy

Wydawnictwo Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika
wykorzystuje program antyplagaiatowy RAPIDUS.
strona WWW: https://rapidus.org
RAPIDUS to program antyplagiatowy, który używa jako bazy porównawczej całego dostępnego internetu, w tym:
ponad 1.8 miliarda stron internetowych
- akty prawne
- artykuły
- książki, czasopisma
- encyklopedie, słowniki.
Oparty jest na technologii SSL. Sprawdzane dokumenty są bezpieczne dzięki szyfrowanemu połączeniu. Zawiera zaawansowany algorytm wykrywania plagiatu gwarantujący wiarygodny wynik analizy.